Vedtægter

Love for Gudbjerg Husflidsforening

 

 

                Love for Gudbjerg Husflidsforening

 

 §1 Foreningens navn

Gudbjerg Husflidsforening

Svendborg Kommune

§2 Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet FORA

§3 Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle den en folkeoplysning, der er relevant   og vigtig for den enkelte og for fællesskabet. Foreningen arbejdewr for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

§4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og andre former for folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger for relevante fag og emner.

§5 Medlemmer

Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts- Indvarsling sker ved annoncering mindst en uge før. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne
  5. Valg af medlemmer til bestyrelse
  6. Procedure for valg af deltagerrepræsentanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant eller valg af statsautoriseret revisor
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

§7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Valget til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. Senest 8 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, fire bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser skal der være mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter. Endvidere deltager foreningens skoleleder og 1-2 repræsentanter udpeget af og blandt foreningens lærerkreds og øvrige ansatte personer i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§8 Ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig overfor bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud i henhold til rpogrammet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodelog regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne for ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her

§11 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden.Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for FORA.

§12 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreingen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, vor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placewring/forbrug af eventuelt overskydende midler mv. skal FORA orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§13 Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår evt. midler til Dansk Husflidsselskabs mindefond, hvor de anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen kan også vælge at tilgodese kulturelle foreninger i Gudbjerg. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål. Foreningens papirer afleveres i samråd med FORA til FORA eller et lokalt arkiv.

§14 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for FORA og træder efter godkendelse i FORA’s styrelse i kraft d.__________20___. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. _____________________

Bestyrelsens underskrifter:

 

 

 

 

 

 

 

                       

   

 

 

 

   

 Gudbjerg Husflidsforening
Vandmestervej 8
5892 Gudbjerg

Skoleleder: Irene Langelund Hansen

Telefon: 51356947

Mail: irene@spsdk.comMedlem af Fora